స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

8, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

ప్రేమా – దేవుడూ

శశిధర్ పింగళి ]
అక్కడ
దేవుని కోసం
యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు
వాళ్లు –
ఇక్కడ
ప్రేమకోసం – ఏకంగా
యుద్ధాలే చేస్తున్నారు
వీళ్ళు –
అక్కడ దేవుడూ దొరకలేదు
ఇక్కడ ప్రేమా దొరకలేదు
అసలు
ప్రేమా – దేవుడూరెండూ ఒకటే
అది
బౌతికవాదానికి అందని
మానసికమైన అనుభూతి మాత్రమే.
--- --- ---