స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

ఉగాది పాట !   [సేకరణ: శశిధర్ పింగళి]
చల్లగా వచ్చింది - సంవత్సరాది
కొల్లగా తెచ్చింది - క్రొత్త వింతలను
గండుకోయిల పాట - కమ్మనీ పాట
వరవడైపోయింది - బాల వృద్ధులకు
తలంటి పోసింది - పిలచి అమ్మమ్మ
ప్రేమతో పెట్టింది - వేప ప్రసాదం
సరికొత్త పరికిణీ జాకెట్టు తెచ్చే
మామయ్య కంటేను మంచి వాడెవడు
నేటి సంతోషమే - యేటి సంతోషం
తమ్ముడూ నేనూను - తట్టాడు కోము
నల్లనీ వాడవూ - నా చిన్ని కృష్ణా !
యేడాది పొడవునా - యేలుకోవయ్యా !!