స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

23, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

కలల నెలబాలు నుదరాన తలచుకొనుచు


[శశిధర్ ఫింగళి]

తే.గీ:  పులుపు కాయలు కనినంత పులకరించె
        కలికి మనమందు మధురోహ కలిగెనేమొ?
        చూపు త్రిప్పక నద్దాని చూచుచుండె
        కలల నెలబాలు నుదరాన తలచుకొనుచు