స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

2, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

శ్రీ రామ సాక్షాత్కారంఈరోజు పొద్దున్నే ఇంటర్నెట్లో నాకు ఈ రూపంగా శ్రీ రామ సాక్షాత్కారం జరిగింది. చిత్రకారులు సురేష్ గారు చాలా చక్కగా వేశారు. అన్నింటికంటే  నాకు నచ్చింది బాపూ రమణ గార్లు అలా రాముని పాదాల వద్ద కోర్చొవడం. ఈ బొమ్మ ఈ క్రింది కధ  ముగింపులో బాపుగారి కోరికని తలపిస్తొంది.
ఇంత మంచి బొమ్మని తమ జాగృతి బ్లాగ్ లో షేర్ చేసిన మహి గారికి, వేసిన సురేష్ గారికి నాకు చూపించిన ఇంటర్నెట్ (కూడలి) గారికి కృతజ్ఞతలతో ....    - శశిధర్ పింగళి