స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

11, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

తొలిగురువు

[ శశిధర్ పింగళి ]

తొలిగురువు తల్లినే
తొలుత పూజించుతాం
గురువు దైవంబన్న
సూక్తి పాటించుతాం
గుడిలోన
బడిలోన
భక్తి శ్రద్ధలతోడ
స్తోత్రపాఠాల్ జెప్పి
గురుదేవులిచ్చేటి
దీవనలు పొందుతాం
ఎల్లలోకాలచే
మన్ననలనందుతాం..

జాబిల్లి.. బాలల డిజిటల్ వెబ్ పత్రికలొ
పిల్లల కోసం వ్రాసినది -- ఒక తెలుగు రైమ్
http://jabilli.in/story/955