స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

9, ఆగస్టు 2012, గురువారం

చూడాలని వుంది


( శశిధర్ పింగళి )
*** టీనేజి ప్రాయంలో తీగతొడిగిన కవిత ***

నేజూచిన కన్నులు నాలో -
కలిగించెను కమ్మని భావనలేవో
అనిపించెను నాలో నాకే  -
అవి కన్నులు కావేమో?
వికసించిన ..
నల్లని కలువల జంటేమో! నని
ఆ..... నల్లని కాటుక కన్నులలో
యే మత్తుందోగానీ - మరి
అరె !
రావే నాచూపులు విడివడి -
బుద్ధేమో తప్పని చెబితే
మనససలా మాటే వినదే!
పైగా - ఎదురడిగెను నన్నే-
అసలా కన్నులు చూడని కనులెందుకని?
ఇది నిజమా? యని నీవనవచ్చును
నీ వెరుగవు -
నే పలుకునదంతా ప్రత్యక్షర సత్యంబని
ఇంతవినీ నీ వడిగెదవేమో!
ఆ కన్నులలో యే ముందని?
ఆ కనులు .. కాదు - కాదు
నా పాలిట వలపు గనులు
ఆ కన్నులలో ...
చిరువెన్నెల చల్లదనం వుంది
మరుమల్లెల కమ్మదనం వుంది
చేమంతుల చిలిపిదనం వుంది
ఆ చూపులలో ...
మనసెరుగని తీయదనం వుంది
నే కోరిన సర్వస్వం - వుంది
అంతెందుకు... నా
బ్రతుకంతా ఆ కన్నులనే
చూడాలని వుంది
చూస్తూనే - కాలం
గడిపేయాలని వుంది.
      ***