స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

8, జులై 2012, ఆదివారం

కలవారి కోడలు కలికి కామాక్షి

(సేకరణ : శశిధర్ పింగళి )   

కలవారి కోడలు | కలికి కామాక్షి
కడుగుచున్నది పప్పు | కడవలో పోసి

అప్పుడే యేతెంచె | ఆమె పెద్దన్న
కాళ్ళకు నీళ్ళిచ్చి | కన్నీరు నింపె

అన్న:  ఎందుకూ కన్నీరు ఏమి కష్టంబు
తుడుచుకో చెల్లెలా | ముడుచుకో కురులు

ఎత్తుకో బిడ్డను | ఎక్కు అందలము
ఈ అత్తమామలకు | చెప్పిరావమ్మా!

కోడలు:  పట్టె మంచము మీద | పడుకున్న మామా
మా అన్నలొచ్చారు | మమ్మంపుతారా?

మామ:  నేనెగ నేనెరుగ మీ అత్తనడుగు

కోడలు: కుర్చిపీటమీద | కూర్చున్న అత్తా
మా అన్నలొచ్చారు | మమ్మంపుతారా?

అత్త: నేనెరుగ నేనెరుగ మీ బావనడుగు

కోడలు: భారతము చదివేటి |ఓ బావగారూ
మా అన్నలొచ్చారు | మమ్మంపుతారా?

బావ: నేనెరుగ నేనెరుగ మీ అక్కనడుగు

కోడలు: వంటజేసేతల్లి | ఓ అక్కగారూ
మా అన్నలొచ్చారు | మమ్మంపుతారా?

అక్క: నేనెరుగ నేనెరుగ | నీ భర్తనడుగు

కోడలు: రచ్చలో మెలిగేటి | రాజేంద్రభోగీ
మా అన్నలొచ్చారు | మమ్మంపుతారా?

భర్త: కట్టుకో చీరలు | పెట్టుకో సొమ్ములు
పోయిరా సుఖముగా | పిట్టినింటికిని!

( మరో పాతకాలపు పాఠ్యాంశం)

3 వ్యాఖ్యలు:

kastephale చెప్పారు...

Very good song remembered

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

yes its true, thanks

Rambabu చెప్పారు...

The great tradition shown in the song

Thanks for posting such a good one