స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

అందుకొనుమోయి - మిత్రమా

              [పింగళి శశిధర్]      


     అదిగొ చూడు
     మినుకిరణముద్భవించె!
     చీకటి ప్రాకారముల్ ఛేదించుకొని వచ్చు
     ఉషస్సుందరి సుందర
     నేత్రద్వయాన - వెలుగు
     వెచ్చని అరుణ కిరణమ్ము భంగి
     భవత్ సౌశీల్య సౌహార్ద్ర
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
     సంపదలు మెచ్చి - వచ్చిన
     సంక్రాంతలక్ష్మి - మోము
     విరిసిన - మధుర
     దరస్మిత స్పురిత వైభవము మాడ్కి -
     శీఘ్ర చైతన్య రీతుల
     వచ్చు చున్నది -
     క్రొంగొత్త వత్సరమ్ము
     తెరచి - తలుపులు
     పలుకుమా "స్వాగతమ్ము"
     అందుకొనుమోయి - మిత్రమా! - నా
     శుభాకాంక్షలిపుడె.


26, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

డైరీ

[పింగళి శశిధర్]

గతమంతా - ఓడైరీ
అయితే -
గమ్య మెరుగని పయనం లో
గతించిన కాలమంతా
వ్రాసేసిన పేజీలు -
ఎక్కడో - ఎప్పుడో
జరిగిన కొన్ని
"తీపి జ్ఞాపకాలు" మాత్రం
మక్కువ తో - మడచి
పెట్టుకొన్న
"తెల్ల కాగితాలు".