స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

6, ఆగస్టు 2016, శనివారం

ఉంగరమ్మునిచ్చి ఊరడించినదేమొ!?

తొలుతపుట్టినాడు తొలిభాగమైతాను
తనదు సగముకొరకు తనరువేళ
ఉంగరమ్మునిచ్చి ఊరడించినదేమొ
అర్థభాగమిచ్చి ఆదరించె.