స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

18, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

లవ్వించుక కొసరువెట్టి….

[శశిధర్ పింగళి]

పచ్చని కాపురమంటే
నచ్చిన చీరొకటి తెచ్చు నడవడి కాదోయ్
మెచ్చిన చీరకు మల్లే
వెచ్చగ తాచుట్టుకొనెడు విభుడే ఘనుడౌ...1

తెచ్చిన చీరలొ సతితా
మచ్చిక గాదరి కిజేరి మాధుర్యముతో
వెచ్చని కౌగిలి లో సొగ
సిచ్చిన మరి పుచ్చుకొనుటె సెహబాసు సుమీ! ...2