స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

9, జనవరి 2015, శుక్రవారం

చలి మంత్రం!

[శశిధర్ పింగళి]
------------------
ఒకప్పుడు వేయించిన
విత్తనాల్లా విడివిడిగా వున్నవాళ్ళు కూడా
ఇప్పుడు పాకంలోపడ్డ పప్పుగింజల్లా
అతుక్కుపోతున్నారు...
మనుషుల్ని దగ్గరచేసే
మంత్రమేదో – తనకే తెలిసినట్లు
చలి చెలరేగిపో తోంది !!