స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

7, జనవరి 2015, బుధవారం

నిన్ను దర్శించాలంటే

[శశిధర్ పింగళి]

తీరంవెంబడి
ఎంతనడిచినా - ఇంకా
తీరని కోరికేదో
బలంగా వినిపిస్తూనే వుంది!
ఇప్పుడిప్పుడే
అర్దమవుతోంది - నువు
సముద్రాన్ని చీల్చుకుని వస్తుంటే
కర్తవ్యం బోధపడుతోంది
నిన్ను దర్శించాలంటే
తీరికలేకుండా నడవటం కాదు
నిలకడగా నిలబడి
నిశ్చలంగా చూస్తే చాలని!!