స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, జనవరి 2015, శనివారం

"విష్ లిష్ట్"

శశిధర్ పింగళి 
----------------
ఉదయం వ్రాసుకునే"విష్ లిష్ట్" 
చాలా అందంగా, సుదీర్ఘంగా, ఉత్సాహంగా
వుంటుంది..
కానీ -
సాయంత్రం చేసుకునే సమీక్షలే
సంక్లిష్టంగా, సంక్షిప్తంగా, నిర్లిప్తంగా
వుంటాయి..