స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

2, జనవరి 2015, శుక్రవారం

మరో ఉదయం !!

[శశిధర్ పింగళి]
-----------------------
భూమ్యాకాశాల మధ్య
పరుగెత్తీ, పరుగెత్తీ
అలసిపోయాను -
అనుభవాల గొంగడిలో
అనుభూతులను యేరుకుంటూ
రాత్రంతా
నిద్దురలేకుండానే గడిచిపోయింది -
ఎవరో తలుపు తడుతున్నారు...
మళ్ళీ నన్ను
తనవెంట తీసుకుపోవటానికి
మరో ఉదయం వచ్చినట్లుంది !!
------------------

1 వ్యాఖ్య:

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

ఎవరో తలుపు తడుతున్నారు...
మళ్ళీ నన్ను
తనవెంట తీసుకుపోవటానికి
మరో ఉదయం వచ్చినట్లుంది !!