స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

4, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

కాటుక కంటి నీరు మణి కట్టుపయింబడనేల యేడ్చెదో !?

[ శశిధర్ పింగళి ]

ఫేసు బుక్ లో మిత్రులు సరదాగా పెట్టిన ఈ బొమ్మకు ఓక సరదా పద్యం...కాటుక కంటి నీరు మణి కట్టుపయింబడ నేలయేడ్చెదో
పాటల గంధి! లేఁ జివురు  ప్రాయపుదాన! భయంబదేల, నా
మాటలు నమ్ముమింక అనుమానము మానుము, ఫేసుబుక్కులో
ఘాటగు లైకులిచ్చి నిను గాఢముగా గెలిపింతునే చెలీ!