స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

26, జూన్ 2013, బుధవారం

జై హింద్ !!!

[ పింగళి మోహిని ]

మాయని గాయమై కుములు , మాతృ ధరిత్రికి భారతాంబకున్
సాయమొనర్పగా దిగిన , సైనిక వీరుల త్యాగదీక్ష జా
తీయ పతాకలో యరుణ , ధీధితు లీనిన సూర్యవర్ణ  కా
షాయపు రంగుకున్ విలువ , సార్ధకమయ్యెను యార్తసేవలో!!!