స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

విజయీభవ

[రచన: పింగళి వేంకట శ్రీనివాస రావు (శ్రీకాశ్యప)]
(040-23838408, 8179140596 కార్యదర్శి, చైతన్యభారతి సాహిత్య సాంస్కృతిక పరిషత్.)

గీ||    నగ్న యోగినులట్లుండి నయములేని
    వృక్షవనితల నెమ్మేన వింతవింత
    చివురుజొంపాల వలువలు సిద్ధపరచి
    మాన సంరక్షణముచేయు మహితఋతువు.

గీ||    శిశిరమును త్రోసిరాజిల్లు చేవగాడు
    కాలపురుషుని తొలుదొల్త కడుపుపంట
    తుంట విలుకాని నెయ్యంపు కంటివెలుగు
    సరస ఋతురాజు వచ్చె వసంతుడిలకు.

గీ||    ఆది ఋతురాజు వైభవమవని చాట
    కోరి సహకార పల్లవకోమలములు
    మెక్కి రెచ్చిన కంఠాన మించిపాడె
    కొమ్మ కొమ్మను జేరి పుంస్కోకిలమ్ము.

గీ||    శ్రీలు కెంగేలధరియించి కాలవిభుడు
    చైత్ర రధమెక్కి ముదమార జైత్రయాత్ర
    సకలహితగామి సఖుడు వసంతుతోడ
    ఇలకు చనుదెంచె విజయుడై ఎలమిమీర

ఉ||    స్వాగతమో సమాగత సువత్సర కాల కుమారయంచు, నీ
    యాగమనమ్ము కోరి హృదయమ్మును కోవెలరీతి జేసి, పు
    న్నాగవరాళిలో వర సునాదవినోద సరాగ రంజికా
    రాగమునూది పల్కె మది రంజిల కోయిల గున్నమావిపై.

చం||    అరుదుగ వచ్చితీవు నిలనర్వది వత్సరముల్ గతించె, నీ
    దరిశన భాగ్యమబ్బకను, ధన్యులమైతిమి నీదురాకచే
    మురిపెముతోడ నీ మృదుల పుణ్యకరమ్మున నాశిషావళుల్
    ధరపయి గ్రుమ్మరించి వసుధన్ విజయుండవుకమ్ము నిమ్మెయిన్!

ఉ||    కాలమనంగ దైవతము కాలము గాయపు నౌషధంబగున్
    కాలమనంతవాహిని సుఖంబును కష్టములారుపాళ్ళుగా
    మేలగు షడ్రసోభరిత మేలిరసాయనమందజేయునో
    కాలస్వరూప! శ్రీవిజయ! కామితదాయక! నీకు మ్రొక్కెదన్.

మ||    ఋతుషట్కంబులనేల వచ్చిన మహోత్కృష్ట ప్రభారాశి! నీ
    యతులైశ్వర్య కృపాకటాక్షముల నత్యంత ప్రమోదమ్ముతో
    క్షితిసంవాసుల మీద జూపి గొనుమా! కీర్తి ప్రశంశోన్నతుల్
    గతగాయంబులు మాన్పగా తగినదీ కాలంబు శేయస్కరా!

ఉ||    మానవతా ప్రవాహముగ మానిసి నిత్యము తోటివారికిన్
    మానిత రీతి సాయపడు మంజుల మానస భవ్యనందనో
    ద్యాన వనాంతరమ్ముల సుధారస పూరిత దివ్యపుష్ప సం
    ధానము గూర్చుమోయి సురధామపు నందన! తోటమాలివై.

ఉ||    చందన చర్చతోడ విరజాజుల వీవనలందు కాలమా!
    వందనమయ్య నీకు సురవందిత క్షాత్రముమీర మేదినీ
    స్యందనవాసివై కుటిల చర్య నియంతవు నౌచు ధర్మ సం
    స్పందన బాదుగొల్పి పరిపాలన చేయుము నీదు బిడ్డలన్

శా||    శ్రీమంతంబయి పండుగాక! పృధివిన్ స్నేహార్ద్రతా భావముల్
    సామంతంబయి నిండుగాక! సుమనోసామ్రాజ్యముల్; పాలితుల్
    సీమంతంబగుగాక! సృష్టి; సమతా శ్రీసస్యకేదారమై
    హేమంతంబగుగాక! నీదు విజయశ్రీనామ కాలంబిలన్! 

        " సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు "
        " సమస్త సన్మంగళాని సంతు "
...........అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు..................