స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

4, ఏప్రిల్ 2012, బుధవారం

అహం బ్రహ్మాస్మి!

          ( శశిధర్ పింగళి )
        
         అనంత విశ్వంలో
         పరివ్యాప్తంగా - నీవు
         అనంతాకాశంలో
         అణుమాత్రంగా - నేను
         అంతచ్చక్షువు ల
         నున్మీలనం చేసి
         అంతరంగాన్ని  దర్శిస్తే
         ద్వైతం లో -  అద్వైతం లా
         పరిపూర్ణం గా - పరిపుష్టం గా
         నాలో నిండిన - నీవు
         నేనై నిండిన ఈ
         విశ్వం!
         త్వమేవాహం !
         త్వమేవాహం !!
         అహమేవ బ్రహ్మం !!!
         అహం బ్రహ్మాస్మి.