స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

26, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

దీపావళి

     [ మోహిని ]

     పూజిత సర్వ లోకుడల భూరిపరాక్రమ కృష్ణస్వామికిన్
     ఆ(జి సహాయసంపదలనందగజేసి కృతార్థయైన, సా
     త్రాజితి, యుక్తి సాహస పరాక్రమ శాలిని, సత్యభామినీ
     తేజము నిండగావలయు స్త్రీల మనమ్ముల దీప్తివంతమై !

     కలకల లాడు ముంగిళుల కాంతులు చిమ్మెడి దీపశ్రేణిలో
     తొలగెను చిమ్మచీకటి, విధూదయ బ్రాంతినిపెంచునట్టివౌ
     వెలదుల నవ్వులో గలసి వెవ్వెలబోయెను తారకామణుల్
     నిలచును గాక ఈ వెలుగు 'స్నేహ' యుతమ్ముగ నిత్యనూత్నమై !!

     వెన్నెలబోలు నవ్వులను పెద్దల మోమున కానలేమితో
     వన్నెల చిన్నెలన్ వెలుగు బాలల ప్రాభవ భవ్యలోక పుం
     గన్నుల తళ్కుతళ్కుమను కాంతికి చుక్కలు పోలగా, మరో
     మిన్నుగ కానవచ్చెగద మేదిని, దీపపు పర్వవేళలన్ !!!

     దీపావళి శుభాకాంక్షలతో.....

22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

ఈ కధకి పేరు పెట్టండి!

( శశిధర్ ఫింగళి )


ఆ రోజు యిప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. మండువేసవికాలం ఆదివారం మధ్యాహ్నం కిటికిలోంచి చూసాను. ఎవడో మాసిన గడ్డం, చింపిరిజుట్టు, చిరిగిన బట్టలతో నిన్ను భుజాన ఎత్తుకుని పోతున్నాడు. ఎండతగులకుండా కామోసు వాడితలపైన కప్పుకున్న గుడ్డని నీపైనా కప్పి తీసుకుపోతూ కనిపించాడు. నేనా మండుటెండలో నీకోసం వాడివెనకే పరుగులాంటి నడకతో ఎంతదూరం వచ్చానో నాకే తెలీదు. ముందు వాడు, వెనుకనేను, మధ్యమధ్యలో కప్పిన గుడ్డ చాటునుండి నువ్వు. ఎలాగోలా వాడిని బ్రతిమిలాడీ, బామాలీ ఒప్పించి నిన్ను నాసొంతం చేసుకున్నక్షణం నాముఖం యెంతలా వెలిగిపోయిందో నన్ను చూచిన నీకూ గుర్తుండేవుంటుంది.

అప్పటికింకా నాకు పెళ్ళికాలేదు. కొత్తగా వుద్యోగంలో చేరి నాకాళ్ళమీదనేను నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నానంతే