స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

23, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 8

         (పింగళి మోహిని)

గీ.   సృష్టి, ప్రతి సృష్టి నీయందె జూడ దగును
      శాంతి; యుపశాంతి నీతోనె సాధ్యపడును
      ధ్యాన జ్ఞానాలు నీయందు లీనమగును
      ద్వైత ప్రకృతి కావలనున్న దైవమీవు ! ... 11

సీ.  భాస్వంత కిరణాల భాస్కరుండైనను
                    శశివోలె వెన్నెల చలువనిచ్చు
      సుందర సుకుమార సుమలీల హృదయంబు
                    సంకల్పములు వజ్ర సన్నిభంబు
      కమలాల స్పూర్తిని కలిగించు హస్తాలు
                    చేతలద్భుతములు చేసిజూపు
      విశ్వమానవులకు విందులు చేయుచు
                     పట్టెడన్నమె తాను పట్టితినును
      సర్వమానవులకు సంధించు శుభములు
                     భరియించు భక్తుల బాధలన్ని
      భక్తులు సాయిలో బరమాత్మ దర్శింప
                      ఆత్మను జూచుతా నఖిల జనుల
      అవతార వామనుండాకృతి గాంచగా,
                      భువనమంతయువాని పుణ్యభూమి
ఆ.వె. సర్వమతములందు సమతను దర్శించు
         విశ్వమందు దివ్యప్రేమ నింపు
         పుడమి జనులనెల్ల నొడిజేర్చి కాపాడు
         సత్యసాయి! విశ్వజనని కాదె ! ... 12

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

"ధ్యాన జ్ఞానాలు నీయందు లీనమగును" ఈ పద్య పాదానికి కాస్తంత అర్థ వివరణ ఇవ్వగలరా?