స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

12, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 7

           (పింగళి మోహిని)

  గీ.    శాస్త్రవేత్తలు వివిధ దేశాధిపతులు
         కవులు, జ్ఞానులు సత్కళాకార వరులు
         విశ్వమయుడవు నీవంచు విశ్వసించి
         నిన్నె సేవించి తరియింత్రు | నిత్యవిధిని ! ...9
 
  మ.  కదిలే దేవుని సత్యసాయి ప్రభువున్, కారుణ్య రత్నాకరున్
         పద పద్మంబులు గొల్చి, తన్మహిమ సంభావించి, భద్రాత్ములై,
         ముదమందన్, ప్రజలెల్ల చేరిరిట సమ్మోహాత్ములై నీయెడన్
         నదులన్నీ ప్రవహించి, సాగి తుద రత్నాగారమున్ జేరవే ! ... 10