స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

9, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం 6

                        (పింగళి మోహిని)

        ఉ.  ప్రేరణ ధర్మరక్షణము ప్రేమసుధామయ సత్యసాయిగా
              క్షీరపయోధి పావనుడు శ్రీహరి దివ్యకృపావతారుడై
              కూరిమి తెలుగు దేశమున కోరికదీరగ పుట్టపర్తిలో
              కారణ జన్ముడై వెలయ కాంతి రహించెను భారతాంబకున్! ...7

        శా. ఖండాంతర్గత భక్తసేవ్యునిగ ప్రఖ్యాతుండు నై; భారతీ
             భాండాగారమునుండి వెల్వడిన దివ్యగ్రంథ దీప్తిప్రభల్
             నిండారన్ వెలిగించె మానవుల సుస్నేహార్ద్రులై మెల్లగా;
             ఖండింపన్‍వలె మాదు సంకటములన్ కారుణ్య రత్నాకరా ! ...8