స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

16, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

స్స్వాతంత్ర్యము దేశప్రజల చావుకు వచ్చెన్!!!

చూతమటన్నను పల్కదు
నీతిగ మాటొకటినేడు నేతల నోటన్
భీతిని గొల్పెడు 'భావ'
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )