స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

27, ఆగస్టు 2011, శనివారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 3

                        (పింగళి మోహిని)

    సీ.   అజ్ఞాన తిమిరమ్ము హరియించి కిరణాల
                             వెలిగించు వెల్గుల వేల్పు యితడు!
           పరమత సహనంబు ప్రజల సంక్షేమమ్ము
                             లోకాన జాటు యశోకుడితడు
           శిష్యులప్రేమమ్ము స్థిరముగా పొందిన
                            గురుమూర్తి శ్రీరామకృష్ణుడితడు!
            భారత సంస్కృతీ ప్రాభవమ్మును
                            విశ్వవేదిపై చాటు వివేకుడితడు!
 తే.గీ.    సకల జనప్రేమ బోధించు శాంత్యహింస,
            సకల జనసేవ సాధించు సత్ప్రశంస
            సత్య శివ సుందరుండైన సత్యసాయి
            తెలుగు వెలుగైన ఘన విశ్వదీపకుండు! ... 3