స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

23, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

నీతికి చెరసాలె...

( పింగళి మోహిన )

జాతిపిత అడుగుజాడల
నేతల యవినీతి జాడ్య నిర్మూలనకై
జాతికి హితమును గూర్చెడి
నీతికి, చెరసాలె నేడు నేస్తంబయ్యెన్.

జాతిపిత అడుగుజాడల
జాతికి జన లోకపాలు చట్టము కొరకై
చేతన సాధించిన ఘన
నీతికి, చెరసాలె నేడు నేస్తంబయ్యెన్.

( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నా.... )