స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

14, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

రక్షాబంధనమునాడు రావలదన్నా


రోజుకో ధర్నా, పూటకో బందు జరిగే ఈరోజుల్లో చెల్లెలు ఇలా....
దీక్షగ చెల్లెలె యన్నకు
రక్షాబంధనము సేయ రావలెనన్నన్
దీక్షలు, బందులునేవియు
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )