స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

18, ఆగస్టు 2011, గురువారం

పన్నగభూషణుం డరయ పన్నగశాయికి వైరియయ్యె..

( పింగళి వేంకట శ్రీనివాస రావు( శ్రీ కాశ్యప) )

క్రన్నన దీక్షబూననిడె కామిత పాశుపతమ్ము మెఛ్చుచున్
మన్ననజేసి పార్థుని సమాహిత మాయ కిరాతమూర్తి యా
పన్నగభూషణుం డరయ పన్నగశాయికి వైరియయ్యె నా
పన్నుని యార్తునిన్ గయుని పార్థుడె కావదలంచి యేర్పడన్

( పింగళి మోహిని )

మున్ను వరాన బాణునకు ముంగిలి కావలి యయ్యె శూలి; యా
సన్న రణాంగనమ్మున ఉషాపతి యయ్యనిరుద్ధు కోసమై
వెన్నుడు బాణునిన్ కదియు వేళ పరస్పర శత్రులట్లు యా
పన్నగ భూషణుండరయ పన్నగశాయికి వైరి యయ్యెడిన్
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )