స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 4

[ పింగళి మోహిని ]సీ.    కన కన కమనీయ కనకాంబర ధరుండు
                          విరిసిన చెంగల్వ విధము పదము!
        మల్లికా సౌరభ మహితంబు మహిమంబు
                          తెల్లగులాబీల తేట మాట!
        అళికులముల బోలు తలనీలముల వాడు
                         చిరునవ్వు వెన్నలల్ చెలగు వాడు!
        సారస పద్మాల రహిబోలు వదనంబు
                         కారుణ్య సంపద గనులు కనులు!

తే.గీ. విశ్వభారతి మెడలోన విరులదండ!
        ఆశ్రితులకెల్ల నిండైన అండదండ!
        భక్త మందారుడౌ సాయి ప్రభువరుండు!
        మనకు తోడుగ నిల్వగా మనవి జేతు! ...4