స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

19, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 2

            (పింగళి మోహిని)

సీ.    మానవ సేవల మహిమంబు జాటిన
                   పుణ్యుండు గౌతమ బుద్ధుడతడు!
        ఆశ్రితావనదీక్ష యాసురగుణ శిక్ష
                 జరిపించు శ్రీరామ చంద్రుడితడు!
        మనుజ కర్తవ్యమ్ము మరుగునబడు వేళ
                కేల్సాచి బోధించు కృష్ణుడితడు!
        స్వార్థమ్ము త్యజియించి పాపుల క్షమియించు
               కీర్తిని గాంచిన క్రీస్తు యితడు!

తే.గీ. సర్వధర్మాల సారమీ సత్యసాయి!
        సకల మార్గాల గమ్యమీ సత్యసాయి!
        సర్వదేవతా రూపమీ సత్యసాయి!
       సకల జనవంద్యుడగు స్వామి సత్యసాయి! ...2