స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

అందుకొనుమోయి - మిత్రమా

              [పింగళి శశిధర్]      


     అదిగొ చూడు
     మినుకిరణముద్భవించె!
     చీకటి ప్రాకారముల్ ఛేదించుకొని వచ్చు
     ఉషస్సుందరి సుందర
     నేత్రద్వయాన - వెలుగు
     వెచ్చని అరుణ కిరణమ్ము భంగి
     భవత్ సౌశీల్య సౌహార్ద్ర
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
     సంపదలు మెచ్చి - వచ్చిన
     సంక్రాంతలక్ష్మి - మోము
     విరిసిన - మధుర
     దరస్మిత స్పురిత వైభవము మాడ్కి -
     శీఘ్ర చైతన్య రీతుల
     వచ్చు చున్నది -
     క్రొంగొత్త వత్సరమ్ము
     తెరచి - తలుపులు
     పలుకుమా "స్వాగతమ్ము"
     అందుకొనుమోయి - మిత్రమా! - నా
     శుభాకాంక్షలిపుడె.


26, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

డైరీ

[పింగళి శశిధర్]

గతమంతా - ఓడైరీ
అయితే -
గమ్య మెరుగని పయనం లో
గతించిన కాలమంతా
వ్రాసేసిన పేజీలు -
ఎక్కడో - ఎప్పుడో
జరిగిన కొన్ని
"తీపి జ్ఞాపకాలు" మాత్రం
మక్కువ తో - మడచి
పెట్టుకొన్న
"తెల్ల కాగితాలు".

29, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

అన్వేషణ

     [పింగళి శశిధర్]

     చీకటి  -
     నా అన్వేషణకి అంతరాయం కలిగిస్తూ
     అవనిపై ఆక్రమించుకుంటోంది
     నిన్నటిదాక నేస్తాలై
     నా చుట్టూ వున్న చెట్టూ చేమలన్నీ
     వికృతరూపాలై వికటాట్టహాసం చేస్తున్నాయి
     చర్మ చక్షువులు నిశ్చేష్టలై
     నీరసించి నిద్రలోకి జారుకుంటున్నాయి
     బాహ్యేంద్రియాలు సైతం చేష్టలుడిగి
     అచేతనంగా పడివున్నాయి
     మూసిన కనురెప్పల క్రింద
     మూతపడని ఆలోచనా లోచనాలు మాత్రం
     అన్వేషణ సాగిస్తూనే వున్నాయి
     అయితే
     చీకటి నిండిన బాహ్యంలో కాదు
     అంతరంలో
     అంతరమంతా శూన్యం -
     శూన్యంలోనే తరంగదైర్ఘ్యాలు పుడుతూవుంటై - పోతూవుంటై
     దాటి సాగితే - దూరంగా...
     వెలుగులు చిమ్ముతూ ఓ కాంతిరేఖ
     చీకటిని చీల్చుకుంటూ...
     చూచిన కన్నులు చెలమలైపోతున్నాయి
     ఆనందసాగరానికి ఏతమెత్తినట్లు
     అశ్రుధారలు ప్రవాహమై పారుతున్నాయి
     అటువైపే నా పయనం
     ఆగని నా ప్రయాణం
     క్షణకాలం మెరిసిన మెరుపు వెలుగు లో
     చూస్తే, నే దాటొచ్చిన దూరం యాభై మైళ్ళు
     గమ్యం నిర్ధారితమైంది - చేరుకోవాలనే
     లక్ష్యం నిర్దేశితమైంది
     ప్రయాణం సాగుతూనే వుంది
     వెచ్చని వూపిరులేవో ఒడలెల్లా తాకుతూవుంటే
     ఒడలిన కంటి కుసుమాలు కొత్త జీవంతో విచ్చుకుంటున్నాయి
     బడలిక తీరిన బాహ్యేంద్రియాలు చేతనత్వాన్ని నింపుకుంటున్నాయి
     చీకటిని జయించిన వేకువ
     వెల్లువలా విరుచుకు పడుతోంది
     మళ్ళీ మొదలైంది అన్వేషణ
     అయితే ఈసారి బాహ్యంలో కాదు
     అంతరంలో.....

12, నవంబర్ 2011, శనివారం

మనోహరి !

    [ శశిధర్ ఫింగళి ]

నాశాంత తనుకాంతి ఆశాంతమై తోచు
      నా కాంత కను కాంతి చంద్రకాంతిని త్రోచు
నా రాణి పాదాల పారాణి వెలుగులే
      ప్రాగ్భాగమరుణిమై ప్రభలు చిందు
నా బాల ఫాల మర్ధచంద్రుని బోలు
      ఆ నీలి కురులలో నెరితుమ్మెదలు వ్రాలు
నా కలికి గొంతులో కులుకు కోయిల కూన
      ఆ కులుకు పలుకులో కురియు తేనెలవాన
నా రాగ సుందరీ నాట్యమాడెడివేళ
      అచ్చంపు రాయంచలడుగులొత్తు
నా వాణి వేణిలో విరియు మల్లెల సౌరు
      సొక్కి విహరించు నా యెడద యెక్కి వెన్నెల తేరు
నా లేమ వనసీమ నడయాడు సమయాన
      పసిడి పచ్చని చేలు పాటపాడు
నా చాన చనువార చెయిసాచి పిలువంగ
      సింహ, శార్దూలముల్ చెలిమి చేయు
నా సఖియ వెలయించు సౌహార్ద్రతను చూచి
      సూర్యుడంతటి వాడు సుధలు కురియు
నా తరుణి గుణగణాల్ నా తరమె వర్ణింప
      దాన సరితూగు చానలీ లోకాన లేరన్న
అతిశయోక్తులు కావులే అతివలార -
ఏ పూర్వ పుణ్యమో -  ఏ పుణ్యఫలితమో
అతివ రూపాన నాకొరకె అవతరించి
వలపునిండిన గుండెతో నను వరించె.


26, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

దీపావళి

     [ మోహిని ]

     పూజిత సర్వ లోకుడల భూరిపరాక్రమ కృష్ణస్వామికిన్
     ఆ(జి సహాయసంపదలనందగజేసి కృతార్థయైన, సా
     త్రాజితి, యుక్తి సాహస పరాక్రమ శాలిని, సత్యభామినీ
     తేజము నిండగావలయు స్త్రీల మనమ్ముల దీప్తివంతమై !

     కలకల లాడు ముంగిళుల కాంతులు చిమ్మెడి దీపశ్రేణిలో
     తొలగెను చిమ్మచీకటి, విధూదయ బ్రాంతినిపెంచునట్టివౌ
     వెలదుల నవ్వులో గలసి వెవ్వెలబోయెను తారకామణుల్
     నిలచును గాక ఈ వెలుగు 'స్నేహ' యుతమ్ముగ నిత్యనూత్నమై !!

     వెన్నెలబోలు నవ్వులను పెద్దల మోమున కానలేమితో
     వన్నెల చిన్నెలన్ వెలుగు బాలల ప్రాభవ భవ్యలోక పుం
     గన్నుల తళ్కుతళ్కుమను కాంతికి చుక్కలు పోలగా, మరో
     మిన్నుగ కానవచ్చెగద మేదిని, దీపపు పర్వవేళలన్ !!!

     దీపావళి శుభాకాంక్షలతో.....

22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

ఈ కధకి పేరు పెట్టండి!

( శశిధర్ ఫింగళి )


ఆ రోజు యిప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. మండువేసవికాలం ఆదివారం మధ్యాహ్నం కిటికిలోంచి చూసాను. ఎవడో మాసిన గడ్డం, చింపిరిజుట్టు, చిరిగిన బట్టలతో నిన్ను భుజాన ఎత్తుకుని పోతున్నాడు. ఎండతగులకుండా కామోసు వాడితలపైన కప్పుకున్న గుడ్డని నీపైనా కప్పి తీసుకుపోతూ కనిపించాడు. నేనా మండుటెండలో నీకోసం వాడివెనకే పరుగులాంటి నడకతో ఎంతదూరం వచ్చానో నాకే తెలీదు. ముందు వాడు, వెనుకనేను, మధ్యమధ్యలో కప్పిన గుడ్డ చాటునుండి నువ్వు. ఎలాగోలా వాడిని బ్రతిమిలాడీ, బామాలీ ఒప్పించి నిన్ను నాసొంతం చేసుకున్నక్షణం నాముఖం యెంతలా వెలిగిపోయిందో నన్ను చూచిన నీకూ గుర్తుండేవుంటుంది.

అప్పటికింకా నాకు పెళ్ళికాలేదు. కొత్తగా వుద్యోగంలో చేరి నాకాళ్ళమీదనేను నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నానంతే

23, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 8

         (పింగళి మోహిని)

గీ.   సృష్టి, ప్రతి సృష్టి నీయందె జూడ దగును
      శాంతి; యుపశాంతి నీతోనె సాధ్యపడును
      ధ్యాన జ్ఞానాలు నీయందు లీనమగును
      ద్వైత ప్రకృతి కావలనున్న దైవమీవు ! ... 11

సీ.  భాస్వంత కిరణాల భాస్కరుండైనను
                    శశివోలె వెన్నెల చలువనిచ్చు
      సుందర సుకుమార సుమలీల హృదయంబు
                    సంకల్పములు వజ్ర సన్నిభంబు
      కమలాల స్పూర్తిని కలిగించు హస్తాలు
                    చేతలద్భుతములు చేసిజూపు
      విశ్వమానవులకు విందులు చేయుచు
                     పట్టెడన్నమె తాను పట్టితినును
      సర్వమానవులకు సంధించు శుభములు
                     భరియించు భక్తుల బాధలన్ని
      భక్తులు సాయిలో బరమాత్మ దర్శింప
                      ఆత్మను జూచుతా నఖిల జనుల
      అవతార వామనుండాకృతి గాంచగా,
                      భువనమంతయువాని పుణ్యభూమి
ఆ.వె. సర్వమతములందు సమతను దర్శించు
         విశ్వమందు దివ్యప్రేమ నింపు
         పుడమి జనులనెల్ల నొడిజేర్చి కాపాడు
         సత్యసాయి! విశ్వజనని కాదె ! ... 12

12, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

కొంటె ప్రశ్న

పురాణాల్లో జనకుడు - జానకి, ద్రుపదుడు - ద్రౌపది ఇలా తండ్రుల పేరుమీదుగా వారి వారి కూతుళ్ళను పిలిచినప్పుడు. గౌతముని భార్య గౌతమి ఎలా అయ్యింది ?


అని ఈమధ్య మా అమ్మాయి అడిగితే ముక్కుమీద వేలేసుకోవడం తప్పలేదు. నాకూ అదే సందేహం మరి మీకు తెలుసా! చెప్పండి.

సత్యం - శివం - సుందరం - 7

           (పింగళి మోహిని)

  గీ.    శాస్త్రవేత్తలు వివిధ దేశాధిపతులు
         కవులు, జ్ఞానులు సత్కళాకార వరులు
         విశ్వమయుడవు నీవంచు విశ్వసించి
         నిన్నె సేవించి తరియింత్రు | నిత్యవిధిని ! ...9
 
  మ.  కదిలే దేవుని సత్యసాయి ప్రభువున్, కారుణ్య రత్నాకరున్
         పద పద్మంబులు గొల్చి, తన్మహిమ సంభావించి, భద్రాత్ములై,
         ముదమందన్, ప్రజలెల్ల చేరిరిట సమ్మోహాత్ములై నీయెడన్
         నదులన్నీ ప్రవహించి, సాగి తుద రత్నాగారమున్ జేరవే ! ... 10

9, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం 6

                        (పింగళి మోహిని)

        ఉ.  ప్రేరణ ధర్మరక్షణము ప్రేమసుధామయ సత్యసాయిగా
              క్షీరపయోధి పావనుడు శ్రీహరి దివ్యకృపావతారుడై
              కూరిమి తెలుగు దేశమున కోరికదీరగ పుట్టపర్తిలో
              కారణ జన్ముడై వెలయ కాంతి రహించెను భారతాంబకున్! ...7

        శా. ఖండాంతర్గత భక్తసేవ్యునిగ ప్రఖ్యాతుండు నై; భారతీ
             భాండాగారమునుండి వెల్వడిన దివ్యగ్రంథ దీప్తిప్రభల్
             నిండారన్ వెలిగించె మానవుల సుస్నేహార్ద్రులై మెల్లగా;
             ఖండింపన్‍వలె మాదు సంకటములన్ కారుణ్య రత్నాకరా ! ...8

7, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 5

         [ పింగళి మోహిని ]

శా.    దీక్షాదక్షత, త్యాగశీలతల దేదీప్యప్రభామూర్తి; భ
        క్త క్షేమావన సత్యబోధనల సత్కారుణ్యమూర్త్యాత్మకున్
        సాక్షాద్వేద స్వరూపునిన్ మహిము; విశ్వాధార ప్రేమాస్పదున్
        సాక్షాత్కారము నీయ వేడెద ప్రభున్ సత్యాశ్రయున్ సాయినిన్! ...5

కం.   చల్లని సేవానిరతియు
        యుల్లము రంజిల్ల జేయు నుపదేశంబుల్
        ఎల్లలు తెలియని పేమను
        ఎల్లప్పుడు పంచి పెట్టు! మీశ్వర! సాయా! ...6

4, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

శిధిల హంపి (కొంగర జగ్గయ్య)

( శశిధర్ పింగళి )
ఇలలేని రతనాలు తొలికారు ముత్యాలు
              కొలబోసి నీవీధి విలిచిరంట
కవిపాదములనొత్తి గండపెండేరమీ
              మొగసాల రారాజు ముడిచెనంట
పగఱగుండెల చిచ్చు రగిలింప నప్పాజి
              రణతంత్రమీయింట వ్రాసెనంట
రాణి చిన్నమ్మ యీకోనేటనే మున్గి
              నవరాత్రిపూజనల్ నడపెనంట
మేఱకనరాని యీపొలిమేఱనెల్ల
ఝణఝణధ్వాన సోపాన చరిత లలిత
లాస్య లావణ్య విలసత్కళావధూటి
శిశిరచాంద్రీ ప్రమోదమ్ము చిలికెనంట!

ఈనిలువెత్తురాళ్ళు మునుపే మహనీయ పరాక్రమ ప్రభా
మానిత వీరనాయకులొ! మాయని వెచ్చని దేశభక్తి, ని
ద్రాణ మహాంధ్ర మానస పథమ్ముల జాగృతిగొల్పి; తల్లి మా
గాణపు మేలుకోరి పడిగాపులుగా నిలబడ్డవారటే !

ఈగాలి విసురులో యేకోడె మొనగాని
              తెగిన గుండియకోర్కె బుగులుకొనియె,
ఈ యెఱ్ఱమట్టిలో యే పూరిగుడిసెల
              కడుపు చుమ్మలగోడు కఱగిపోయె,
ఈ బండరాళ్ళలో యే శిల్పకారుల
              నూరేళ్ళ స్వేదమ్ము పేరుకొనియె,
ఈ ముళ్ళపొదలలో యే లేతజవరాండ్ర
              పసుపుకుంకుమ బైసి బ్రద్దలయ్యె,
ఈ భయంకర నైశ్యబ్ద్య హిండనమున
ఏ చరిత్ర స్వరాలాప మిఱుకు వడియె
ఈ యనంత పౌరాతన్య హృదయ రజని
ఏ భవిష్యత్ ప్రభాతమ్ము లిగిరిపోయె !

కనులకెదురుగ నాటిభాగ్యమ్ములెల్ల
నిలచి గర్వమ్ముగా నన్ను పలుకరించు
కాలియడుగున జాలిగా కదలునేల
వెలికితీయని వైనాలు విన్నవించు!

రారాజు గెలిచిన రణగాధ మఱుగున
               ప్రాణాలువిడచిన బంటులెవరు ?
వజ్రాల సంతలో వైభోగములు నింప
               గడ్డదున్నిన రైతు బిడ్డ లెవరు ?
జగతి మెచ్చిన శిల్ప సౌకుమార్యము నిల్ప
               రాళ్ళు కొట్టిన కూలిరాయులెవరు ?
రాణివాసపు చీని చీనాంబరాలలో
               సరిగ నేసిన పద్మసాలు లెవరు ?
భాగ్యవంతులు సుఖముగా బ్రదుకు కొఱకు
ముఱికినూడ్చిన నెఱమూక మూక యెవరు ?
ఉన్నవారికి మాత్రమే యున్నదోయి
లేనివారికి చరితలో లేదుచోటు!

           // అయిపోయింది //

3, సెప్టెంబర్ 2011, శనివారం

శిధిల హంపి (కొంగర జగ్గయ్య)

శశిధర్ పింగళి ) 
( భ్లాగు ఉపశీర్షికలోని మాటలలో ఇంతవరకు మనసుకు తోచినవే వ్రాస్తూ వస్తున్నా. మనసు దోచిన వాటిల్లో భాగంగా, ఇప్పుడే 'శిరాకదంబం' రావుగారి బ్లాగులో శ్రీ జగ్గయ్య గారి గురించిన వ్యాసం చదివి ఈ టపా వ్రాస్తున్నా. ఇవి షుమారుగా 80ల ప్రాంతంలో ఒక వారపత్రికలో ఈయనగురించి వ్రాస్తూ ఈ పద్యాలు కూడా వేశారు.
అయనమీది అభిమానమో, పద్యమంటే వున్న అభిమానమో నన్ను ఇవి దాచుకునేలా చేసింది. ఈ పద్యాలు జగ్గయ్య తన 14వ యేట 1940లో వ్రాసారని చెప్పారు. ఆ వయసుకే భావంలోని గాంభీర్యం, భాషలోని ప్రౌఢత్వము అబ్బురమనిపించాయి. ఇప్పుడు మీతో యిలా పంచుకునేలా చేసాయి. చదవండి...........)

           ఇదొక విషాదగాధ; మునుపిచ్చట ఆయువుతీఱె, ఇందిరా
           వదన దరస్మిత స్పురిత వైభవ శస్తసమస్తగేహ, భృ
           న్మదన మహోదయమ్మునకు మాయని ఈ శిధిల ప్రశాంతిలో
           నిదుర మునింగిపోయెనొక నిన్నటి సత్యము శాశ్వతమ్ముగా !

           తెలుగు చరిత్రలో పసిడి తేటలుదిద్దిన కాలలేఖినీ
           విలసనధారలో పరువు విచ్చి జగమ్ములు మెచ్చి కొల్వగా
           పులకితమైన క్షేత్రమిది; మూగయెలుంగుల, ఓరుగాలులా
           తలపులు పాడుకొంచు బరితప్పవు నేటికదెంత బంధమో !

           ఇదికుందేటికి కూడ పౌరుషము రేకెత్తించు దేశంబు; దు
           ర్మద రాజన్య విదీర్ణ కంధరసిరా రక్తోష్ణ ఖడ్గప్రభా
           విదితోదగ్రుడు కృష్ణరాయుడిచటన్ స్వేచ్చా సముద్భూత; శుం
           భద ఖండాంధ్ర పతాక రేఖల దిశాభాండమ్ము వెల్గించెలే !

                                                                                                        ఇంకావుంది ....

31, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 4

[ పింగళి మోహిని ]సీ.    కన కన కమనీయ కనకాంబర ధరుండు
                          విరిసిన చెంగల్వ విధము పదము!
        మల్లికా సౌరభ మహితంబు మహిమంబు
                          తెల్లగులాబీల తేట మాట!
        అళికులముల బోలు తలనీలముల వాడు
                         చిరునవ్వు వెన్నలల్ చెలగు వాడు!
        సారస పద్మాల రహిబోలు వదనంబు
                         కారుణ్య సంపద గనులు కనులు!

తే.గీ. విశ్వభారతి మెడలోన విరులదండ!
        ఆశ్రితులకెల్ల నిండైన అండదండ!
        భక్త మందారుడౌ సాయి ప్రభువరుండు!
        మనకు తోడుగ నిల్వగా మనవి జేతు! ...4

29, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

తెలుగు - వెలుగు

[ పింగళి మోహిని ]


కం|| తెలుగునగల సాహిత్యపు
       విలువెరిగి పఠింపవలయు వేవేల కృతుల్
       సులువైనది, మృదువైనది
       తెలుగున మాట్లాడుకొనుడు ధీవరులారా!

కం|| అధికారభాష తెలుగును
       అధికారులు, భుధులు, జనులు వ్యవహారములో
       విధిగా పాటించినచో
       సుధలొలికెడి తెలుగు భాష శొభిల్లుకదా!

సీ|| నన్నపార్యునిచేతి నాణ్యంపు శిల్పమై
                ప్రభవించినది తెల్గు భారతమున
     వాగ్గేయకారుడై పదకవితలనల్లి
               అమరుడైనాడు నాడన్నమయ్య
     ఉభయభాషాప్రౌఢి నుప్పొంగురాయలు
              తెలుగు వల్లభునిగ తెలుపుకొనియె
      సంఘసంస్కరణకై సాహిత్యమందించి
             తెలుగులో గురజాడ తేజరిల్లె
గీ|| ఎందరెందరొ మాన్యులు యేర్చికూర్చి
     తీర్చిదిద్దినమేలైన తెలుగు భాష
     చదువ సంగీతమగును నజంత భాష
     తేనె లొలికెడి కమ్మని తెలుగు భాష!

|| వేమన పద్యపంక్తులకు ప్రేరణనొందిన సీ.పి.బ్రౌను, యా
     సీమను నున్నపండితుల చెంతనుచేరి తెలుంగునేర్చి, భా
     షామణిహారమా! యనగజాలు నిఘంటువు కూర్చి యిచ్చి నా
     డా మహితాత్ము స్వీయమహదాశయ మిమ్మహి వ్యాప్తిచెందగన్

గీ|| విశ్వవిద్యాలయమ్ములు విబుధజనులు
    తెలుగు ప్రాచీనభాషగా తేల్చి చెప్పి
    పూని ప్రకటింపచేసిరి పుష్టినొంద
    తెలుగు సంస్కృతీ విభవమ్ము దీప్తిగాంచ.

గీ|| రాణకెక్కిన చరితంపు ప్రజల భాష
     భాషలందున లెస్సైన ప్రాచ్యభాష
     తెలుగు ప్రాచీనతను గురుతించెగాన
     కీర్తిగాంచదె భారతకేంద్రప్రభుత. తెలుగు భాషా దినోత్సవ సందర్భంగా అశేష తెలుగు మిత్రులకు శుభాభినందనలు.

27, ఆగస్టు 2011, శనివారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 3

                        (పింగళి మోహిని)

    సీ.   అజ్ఞాన తిమిరమ్ము హరియించి కిరణాల
                             వెలిగించు వెల్గుల వేల్పు యితడు!
           పరమత సహనంబు ప్రజల సంక్షేమమ్ము
                             లోకాన జాటు యశోకుడితడు
           శిష్యులప్రేమమ్ము స్థిరముగా పొందిన
                            గురుమూర్తి శ్రీరామకృష్ణుడితడు!
            భారత సంస్కృతీ ప్రాభవమ్మును
                            విశ్వవేదిపై చాటు వివేకుడితడు!
 తే.గీ.    సకల జనప్రేమ బోధించు శాంత్యహింస,
            సకల జనసేవ సాధించు సత్ప్రశంస
            సత్య శివ సుందరుండైన సత్యసాయి
            తెలుగు వెలుగైన ఘన విశ్వదీపకుండు! ... 3

24, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

అతిథి 3

( శశిధర్ పింగళి )
                   - ౩ -
"జస్ట్ ఎ మినిట్" అంటూ ఆమె లేచి వెళ్ళింది. వెళ్ళి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా ఎవరో స్నేహితురాలు పలకరింపుగా నవ్వుతూ లొనికి రాబోయి హాలులోని కొత్త వ్యక్తిని చూసి తటపటాయిస్తున్నట్లుగా ఆగిపోయింది. అక్కడే ఆమెకి తనని గురించి పరిచయంచేయటం, ఇంకా ఏవో చిన్నగా చెప్పడం వింటున్న ఆమె ముఖంలో ఆనందం, ఆశ్చర్యం, ఒక సందర్భంలో చిన్న చిరుకోపం లాంటివెన్నో రంగులు గబగబా మారిపోతున్నాయి. అంతలోనే ఆమె మామూలుగా మరిపోయింది. స్నేహితురాళ్ళిద్దరూ చేతిలోచేయి వేసుకుంటూ లోనికి వచ్చారు.
తను గ్రహించాడు గుమ్మందగ్గరే స్నేహితురాండ్రిద్దరూ ఏంచెప్పుకున్నారో. ఒకింత ఆశ్చర్యం కూడా చెందాడు. క్షణంక్రితం ముఖంలో ఆన్ని రంగులు మార్చి, ఇప్పుడు ఇంత మామూలుగా రావడాన్ని చూసి. మనసులో అనుకున్నాడు "అందుకే అంటారు ఆడవాళ్ళ హృదయాల్లో సాగరాలు నిద్రపోతుంటాయని".

"హలో.. మీట్ మై ఫండ్ చంద్ర" పరిచయం చేసిందామె.

23, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

నీతికి చెరసాలె...

( పింగళి మోహిన )

జాతిపిత అడుగుజాడల
నేతల యవినీతి జాడ్య నిర్మూలనకై
జాతికి హితమును గూర్చెడి
నీతికి, చెరసాలె నేడు నేస్తంబయ్యెన్.

జాతిపిత అడుగుజాడల
జాతికి జన లోకపాలు చట్టము కొరకై
చేతన సాధించిన ఘన
నీతికి, చెరసాలె నేడు నేస్తంబయ్యెన్.

( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నా.... )

22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

అతిథి 2

శశిధర్ పింగళి )
                   -  2  -
"వీవ" ఆశ్చర్యంగా చూసిందామె ఎమిటన్నట్లు.

"ఏమీ లేదు, మీరు వీర వనిత కదా, ఎప్పుడొ అతగాడు మీ టీజింగుకి బలి అయ్యుంటాడు అందుకే అంతలా బెదిరిపోయాడు పాపం".

"యూ సిల్లీ" అంటూ కొద్దిగా సిగ్గుపడిందామె ఆ కాంప్లిమెంట్ కి. చైర్ లో వెనక్కివాలి కుడిచేతి బొటనవేలి గోరుని ఎడమచేతి వుంగరంవేలు గోరులోనికి పోనిచ్చి చిటపటలాడిస్తూ, మెల్లగా వెనక్కి వాలి కూర్చుంది.

"నా వుత్తరం అందిందనుకుంటాను. మా చంద్రకూడా వ్రాసింది అందులో. నిజానికి మీ జాబు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. మీరే వచ్చారు."

"అదిందండి. వెంటనే రిప్లైకూడా యిద్దామనుకున్నాను. ఎటూ ప్రయాణం ఉందికదా అని ఆగాను. అయినా మీ చంద్ర ఉత్తరం చదవటానికే టైం సరిపోలేదు. ఎలాగూ వస్తున్నాను కదా ఆమె చేతనే చదివించి అర్థం చెప్పించు కుందామని కూడా తెచ్చాను."

"ఇది వరలో వుత్తరాల్లో ఒక జోక్ వ్రాసినట్లు గుర్తు, గుర్తుందా?"

"ఏమిటి" అన్నట్లు చిన్నగా తల పంకించింది ఆమె.

20, ఆగస్టు 2011, శనివారం

అతిథి

( శశిధర్ పింగళి )

(80వ దశకంలో శ్రీ మల్లాది, యండమూరి గార్ల కథలు, సీరియల్స్, నవలలు విరివిగా వచ్చే రోజుల్లో.. అవి చదివి వ్రాసినది. అయితే యెక్కడికీ పంపలేదు అసలు పంపాలనే ఆలోచనే రాలేదప్పట్లొ. బ్లాగ్ మొదలు పెట్టాక పాత ఖజానాలు వెతుకుతుంటే బయల్పడిందిది. మీతో పంచుకోవాలని ఇప్పుడిక్కడ పెడుతున్నా..చదివి అభిప్రాయాలు తెల్పండి.)

"అమ్మగారూ! తమరికోసం ఎవరో బాబుగారు వచ్చారండి" అంటూ రామయ్య వినయంగా చేతులు కట్టుకుని చెప్పి వెళ్ళి పోయాడు.

అఁ.. అంటూ తను చదువుతున్న మల్లాది పుస్తకంలోంచి తల త్రిప్పి, ఒక్క క్షణం ఆలోచించింది వచ్చింది యెవరై వుంటారా అని. తను అప్పటివరకూ చదువుకుని బాగా అలసిపోయింది. అందుకే రిలీఫ్ కోసం నిన్న తన ఫ్రండునుండి తీసుకున్న నవల తీసింది చదువుదామని. సాధారణంగా తను బాగా అలసి పోయినప్పుడు మాత్రమే మల్లాది నవలలు చదువుతుంది. అందులోని సునిసిత హాస్యం, ఆ శిల్పం తనకెంతో రెలీఫ్ నిస్తాయి.

మేడమీద తనగదిలో డబుల్ కాట్ పై పడుకుని చదువుకునేది కాస్తా ఒక్కసారి వెల్లికిలా తిరిగి గుండెల మీద తెరచిన పుస్తకాన్ని పెట్టుకుని రెండు నిముషాలు ఆలోచించింది "వచ్చింది ఎవరై వుంటారా అని". తన చిన్న బుర్రకి ఎవరూ తట్టక పోవడంతో "చూద్దాం" అని పుస్తకాన్ని పక్కనపెట్టి లేచింది సన్నగా వళ్ళు విరుచుకుంటూ.

లేచి బాల్కనీ లోకివచ్చి క్రింద సోఫాలో ఒక ప్రక్కకి ఒదిగి కూర్చున్న వ్యక్తిని చూసింది వెనుకనుండి. ఎవరబ్బా! ఎవరో కొత్త వ్యక్తిలా వున్నాడే అనుకుంది. క్రింద సొఫాలో కూర్చుని ఇల్లంతా కలయచూస్తూ వినక్కి తిరిగిన అతన్ని చూసింది. ఒక్కసారిగా అశ్చర్యం, సంభ్రమం మిళితమై విస్ఫారిత నేత్రాలతో చూసింది "కలా నిజమా" అనుకుంటూ.

అతను లేచి నిలబడి పలకరింపుగా చిన్నగా నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు.

19, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 2

            (పింగళి మోహిని)

సీ.    మానవ సేవల మహిమంబు జాటిన
                   పుణ్యుండు గౌతమ బుద్ధుడతడు!
        ఆశ్రితావనదీక్ష యాసురగుణ శిక్ష
                 జరిపించు శ్రీరామ చంద్రుడితడు!
        మనుజ కర్తవ్యమ్ము మరుగునబడు వేళ
                కేల్సాచి బోధించు కృష్ణుడితడు!
        స్వార్థమ్ము త్యజియించి పాపుల క్షమియించు
               కీర్తిని గాంచిన క్రీస్తు యితడు!

తే.గీ. సర్వధర్మాల సారమీ సత్యసాయి!
        సకల మార్గాల గమ్యమీ సత్యసాయి!
        సర్వదేవతా రూపమీ సత్యసాయి!
       సకల జనవంద్యుడగు స్వామి సత్యసాయి! ...2

18, ఆగస్టు 2011, గురువారం

పన్నగభూషణుం డరయ పన్నగశాయికి వైరియయ్యె..

( పింగళి వేంకట శ్రీనివాస రావు( శ్రీ కాశ్యప) )

క్రన్నన దీక్షబూననిడె కామిత పాశుపతమ్ము మెఛ్చుచున్
మన్ననజేసి పార్థుని సమాహిత మాయ కిరాతమూర్తి యా
పన్నగభూషణుం డరయ పన్నగశాయికి వైరియయ్యె నా
పన్నుని యార్తునిన్ గయుని పార్థుడె కావదలంచి యేర్పడన్

( పింగళి మోహిని )

మున్ను వరాన బాణునకు ముంగిలి కావలి యయ్యె శూలి; యా
సన్న రణాంగనమ్మున ఉషాపతి యయ్యనిరుద్ధు కోసమై
వెన్నుడు బాణునిన్ కదియు వేళ పరస్పర శత్రులట్లు యా
పన్నగ భూషణుండరయ పన్నగశాయికి వైరి యయ్యెడిన్
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )

17, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 1

                (పింగళి మోహిని)


       సీ||    వెలియైన విలువైన వేదాది విద్యల
                               మనకంద జేసిన మత్స్యరూపి
               అమరత్వలబ్ధికి నాదారభూతమై
                               కూర్మి వెన్నందించు కూర్మరూపి
               అసుర గుణావిష్టయైనట్టి పుడమిని
                              రక్షించు నాదివరాహమూర్తి
               దుష్టశిక్షణ కేళి శిష్టరక్షణ కళా
                             శీలతత్పరుడు నృసింహమూర్తి
               దివ్యకార్యార్థమై త్రిపదాల బలిమితో
                             బ్రహ్మాండమలమిన వామనుండు
               పరశువు జేబూని ప్రబలక్షత్రియ గర్వ
                             భంగమ్ము గావించు భార్గవుండు
               ఆశ్రితావనదీక్ష యాదర్శవర్తనల్
                             ధర్మవిగ్రహుడు కోదండపాణి
               అఖిల నిగమ సారమగు గీత బొధించు
                             ఆచార్యవరుడైన యదువిభుండు

   తే.గీ||   ధర్మహితబొధ చేయు సిద్దార్థమౌని
              లీలనవతార కళలన్ని మేళవించి
              ధర్మసంస్థాపనార్థమై ధరకు దిగిన
              పదవయవతారుడే! సాయి ప్రభువరుండు!

16, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

స్స్వాతంత్ర్యము దేశప్రజల చావుకు వచ్చెన్!!!

చూతమటన్నను పల్కదు
నీతిగ మాటొకటినేడు నేతల నోటన్
భీతిని గొల్పెడు 'భావ'
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )

15, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ఆహ్వానం


భారత మాతనెన్నుదుట భవ్యపు తిల్కము దిద్దరండి, యో
పౌరవరేణ్య! మీరలు నపార సదాశయ స్ఫూర్తిమంతులై
చేరగరండి దండులయి శీఘ్రమె నీ యవినీతి పోరుపై
ఆరని జ్యోతులైవెలుగ నన్నహజారెకు  మద్దతివ్వగన్

స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల తో..

14, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

రక్షాబంధనమునాడు రావలదన్నా


రోజుకో ధర్నా, పూటకో బందు జరిగే ఈరోజుల్లో చెల్లెలు ఇలా....
దీక్షగ చెల్లెలె యన్నకు
రక్షాబంధనము సేయ రావలెనన్నన్
దీక్షలు, బందులునేవియు
( శంకరాభరణం బ్లాగ్ కంది శంకరయ్య గారి సమస్యాపూరణలలో నావంతుగా ఇలా.... )


10, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

భాష

[పింగళి శశిధర్]

నన్ను నీవు
నిన్ను నేను
అర్థం చేసుకోవాలనే - ఈ
నిరంతర ప్రయత్నం -
అర్థ నిఘంటువూ - అర
చేతిలోనే వుంది
కానీ - భాషే
తెలియడంలేదు !?

6, ఆగస్టు 2011, శనివారం

నేస్తం !

[పింగళి శశిధర్]

మల్లెకు వాసన నేస్తం
వెన్నెల జాబిలి నేస్తం
భ్రమరానికి పూవులు నేస్తం
నేస్తం !
ఈ రీతినే మన ఇద్దరి హస్తాల్
పెన వేసుకునుం డాలోయ్
ఆనందపు టంబుధి పొంగి
నిండాలోయ్
ఈ జగతి సమస్తం !!!

ప్రపంచ స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా
మిత్రులందరికి శుభాకాంక్షలతో..

29, జులై 2011, శుక్రవారం

గురుతుల్యులు సరసకవి "కవిశిరోమణి" ఆచార్య రావికంటి వసునందన్ గారి 60వ జన్మదిన మహోత్సవ శుభవేళ సరస సాహిత్య సమయస్ఫూర్తి తో సమర్పించు ప్రశంసా పద్య షట్కము.

[రచన:  పింగళి మోహిని ]

రసనిష్యందము  భావగర్భితమునై రమ్యార్థ కల్ప ప్రసా
ద సమారాధ్యము శేముషీకలిత చందస్సుందరోపేతమై
లసదోదాత్త చమత్కృతుల్ ప్రతిపదాలంకారికా జ్యోత్స్న పెం
పెసలారంగ రచించితే నవకవీ విద్వత్ప్రభా భారవీ!

ప్రాచీనాధునికాంధ్ర సత్కవుల ధారాసుద్ధి పాండిత్యమున్
ఔచిత్యాంచిత దృశ్యవర్ణనలు సద్యస్ఫూర్తివంతమ్ముగా
వాచోవీచి మహోర్మికాభరిత శార్వాణీ యశోవైభవం
బాచార్యోత్తమ మీదు సత్కృతులలో ఆవిష్కృతంబయ్యెడిన్.

23, జులై 2011, శనివారం

మార్పు

[ శశిధర్ పింగళి ]
( ఈ కథే మొన్న జులై 3 ఆదివారం వార్త బుక్ లో వచ్చిందండోయ్.... )


"పాత పేపర్లు కొంటాం..", "పాత పేపర్లు కొంటాం.." దూరంగా వీధిలోంచి కేక వినిపిస్తోంది.
చేతిలో కాఫీ కప్పుతో అప్పుడే గదిలోనికి ప్రవేశిస్తూ

"ఏమండీ పిలవమంటారా" అంటూ కొంటెగా చూసింది కమల.

రోషంతో నాకళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ "కంచూ" అంటూ అరిచాను పళ్ళు బిగపట్టి.

"నేనేం కంచు ను కాను. కనకాన్నే. లక్షణంగా కనక మహా లక్ష్మి అని పేరుపెట్టారు మావాళ్ళు. పూర్తిపేరు పిలిచే ఓపిక లేకపోతే కనకం అని పిలవండి. కాదనుకుంటే కమల అని పిలవండి. అంతేగాని ఇలా కంచు, గించు అంటే పలికేదిలేదు. మాట్లాడేది లేదు." అంది కోపాన్ని నటిస్తూ.

లేదులేవోయ్, నువ్వు మాట్లాడితే కంచుగంట మ్రోగినట్లు ఠంగ్ మంటుందనీ" అన్నాను.

18, జులై 2011, సోమవారం

నా తొలి పద్యం .. సమస్యాపూరణం

[ పింగళి శశిధర్ ]

చేరెడు కన్నులందు గురిచేసిన గాలము గ్రుచ్చి, గ్రుచ్చి,
య్యారము తోడ లేనడుము అల్లల నాడగ పాదమందు, శృం
గారము చిందు అందియలు ఘల్లున మ్రోగెడు కన్నె మోహనా
కారము కన్నులంబడగ కల్గదె మోదము మానవాళికిన్.

(ఆకాశవాణి విజయవాడ సమస్యాపూరణం కార్యక్రమంలో ది.23.08.1983 న చదవబడింది)

3, జులై 2011, ఆదివారం

శ్రీ మేడసాని వారి అవధానం పై స్పందన

(పింగళి మోహిని)
(ఒకసారి శ్రీ మేడసాని వారి అవధానం చూసిన ఆనంద పారవశ్యంలో ఇలా...)


1. హృద్యంబై, కమనీయమై, మధురమై, యుత్సాహ సంయుక్తమై
    సద్యోజాత చమత్కృతీ భరితమై, సంపూర్ణ ధారాళమై
    ఉద్యద్దారణ ప్రౌఢిమాసగుణమై, ఓజోగుణోపేతమై
    ఆద్యంతంబలరించె మోహనునిదౌ అష్టావధానమ్మిటన్ !

2. ప్రాచీనాధునికాంధ్ర కావ్యగత సారంబున్ మదింగ్రోలి, త
    ద్రోచోరాజిత ‘ధార’ యాశు కవితా రూపాన తోడుండగా
    వాచాంబోధి సరస్వతీ సుతుడుగా భాస్వంత సత్కీర్తియై
    ఆచార్యోత్తమ పీఠిపై నిలచె తా నష్టావధానమ్ముచే !

29, జూన్ 2011, బుధవారం

భయం

[పింగళి శశిధర్]

ఉదయాస్తమయాల మధ్య నున్న
కాసింత పవలే జీవితం

పలవరింతలతో కొంత
పగటికలలతో కొంత
కాలం సాగిపోతుంది

ఉదయం నాతోపాటే వచ్చిన నేస్తాన్ని
వాకిటిలోనే వుంచి లోనికొచ్చాను
లోపలి ప్రపంచంలో లోకాలు సృష్టించుకుంటూ
నిజంగానే నిన్ను మర్చిపోయాను

అమాయకత్వంతో కొంత
అహంభావంతో కొంత..

నువ్వంటే నాకు నిర్వ్యక్తమైన ప్రేమ
అందుకే నా ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాల మధ్య
నీ ఉనికిని చూస్తూ జీవిస్తున్నాను..

ఆశలతో కొన్నాళ్ళూ..
ఆశయాలతో కొన్నాళ్ళూ..

నిజం చెప్పమంటావా.. నేస్తం
నువ్వంటే నాకు భయం
ఆదమరిచిన వేళ.. ఆప్యాయంగా..
వినిపించే నీ పలకరింత అంటే.. భయం..
నీ ప్రేమలొ తడిసిముద్దవుతానని భయం ..
నీ స్నేహంలో నన్ను నేను మర్చిపోతానని భయం .. 
నీ సమక్షంలో ..
నా అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతానని భయం...16, జూన్ 2011, గురువారం

పార్వతీశ్వరా !

[పింగళి శశిధర్]
1.   దోసిలి యొగ్గి వేడెదను దోసము లెంచని స్వామివంచు, నీ
      సేసలు నెల్లవేళల వశీకర శ్రీకర మార్గదర్శులై
      శ్వాసగ నిండినామదిని శాశ్వత సుందర మార్గగామిగా
      చేసెదవంచు, నీ చరణ సేవన చేసెద పార్వతీశ్వరా !

2.   ఎన్ని వసంతముల్ చెలగి వీడెనొ వాడని జీవితాన, నే
      డెన్నికచేసెనావిధియె, ఈ శిశిరంబసమానరీతి, నీ
      మన్నన తగ్గెనేమొ ప్రభు! మానిత దివ్యకృపారసంబుతో
      నన్ను సమాదరించు భవనాశ వినాశక పార్వతీశ్వరా !

3.   అన్నియు విన్నపాలె, మురిపెంబున అన్నియు విన్నవించుకో
      మన్నను యేమి చెప్పుదు నుమాపతి ! నా గతి నీవయెంచి, నా
      పున్నెము జాలునట్టి నవపున్నమి బోలెడు జీవితంబుతో
      నన్ను సమాదరించు భువనైక మనోహర పార్వతీశ్వరా !

4.   ఎన్నియొ కోర్కెలన్ మదిని యేరిచి, కూరిచి వ్రాసిపెట్టితిన్
      కన్నుల ముందు నీవిటుల కానగవచ్చిన ఈ క్షణంబులో
      అన్నియు మర్చిపోయితిని, ఆరని కన్నుల నిన్ను ద్రావుచున్
      పన్నగ భూషణా! వరద! పాపవినాశక పార్వతీశ్వరా !

5.   అన్నము లేకనీవిటుల అంజలిసాచి చరించనేల, నీ
      కున్నది గాదె ముందరనె కోమలి మాయమ అన్నపూర్ణ, నీ
      వెన్నిక తోడ కోరినది వెన్కటి మాభవ రాశులేకదా !
      మన్నన చేసివేడెదను మాయని నీకృప పార్వతీశ్వరా !

6.   ఎవ్వరి కోసమీ తపన? ఎవ్వరు నన్నిట మెచ్చగావలెన్
      దవ్వుల నున్న నిన్నుగని దాహపుటార్తినెడందనిండగన్
      చివ్వున గుండెనందొక విచిత్రపు భావన రూపుదాల్చ, ఆ
      పువ్వులు మాలకట్టుకొని పూజకు తెచ్చితి పార్వతీశ్వరా !

7.   పెన్నిధి వోలె జీవులకు పెంపగు జీవన ముక్తినిచ్చి, శ్రీ
      పన్నగమున్ గజమ్ముల నపార కృపారసమందుదేల్చి, యా
      పన్నుల గాచినట్లు నెడబాయని, మాయని యాదరంబుతో
      నన్ను కృపామతింగనుము నాగవిభూషణ పార్వతీశ్వరా !

8.   నిన్ను కవుంగలించుకొన నిచ్ఛజనించెను తండ్రి, సుంత నా
      పన్నగభూషణాది జటపాయలనావల సద్దుకొమ్ము, నా
      చిన్ని మొగంబు నీ యెడద జేరిచి చెప్పెద నొక్కమాట, ఓ
      యన్న! దయామయా! శరణు, యాశ్రిత రక్షక! పార్వతీశ్వరా !

9.   ఉండునదేమొ కొండ, బహుదొడ్డది వెండిది, చల్లనౌచు, నీ
      గుండియవోలె నెల్లపుడు గొప్ప రసార్ద్రత నిండి, దండిగన్
      అండగనుండి కాచునటు నార్తిని వేడెద దేవదేవ! మా
      దండము స్వీకరించుము యుదారత బ్రోవుము పార్వతీశ్వరా !

10. పాహి! దయామయా! పరమ పావన! సజ్జనలోకవందితా!
      దేహియటంచు వేడెదను దేహములోపలనుండు నాత్మ, వి
     ద్రోహుల గెల్వగన్ నిను యధోచిత రీతుల ప్రస్తుతింతు, నం
     దేహము లేకకావుమయ దీనశరణ్యుడ! పార్వతీశ్వరా !

11. వేదపురాణగాధల, పలువేల్పులు నీకడజేరి, వారి సం
      వేదనతెల్పి బాపుమన వెంటనె వారికి అండనిల్చి, ఆ
      వేదనలన్ని తీర్చునటు, పేరిమి మమ్ముల నాదరించి, నీ
      వే, దయజూపి నాకుపరివేదన తీర్చుము! పార్వతీశ్వరా!

12. దిక్కులనున్న దేవతల దిక్కయి వారికి నెల్లవేళలన్
      చిక్కులనన్ని దీర్చుచును శ్రీలనొసంగుచు కాచునట్టి, ఓ
      చక్కని దేవరా! వినర శంకర! దీనుడవేడుచుంటి, నా
      ప్రక్కన నిల్చి యెల్లపుడు ప్రాపువహించుము పార్వతీశ్వరా!

13. ఇమ్మహి మానిసైబ్రతుక నిచ్ఛయొకింతయు లేదుతండ్రి, నే
      నమ్మిన నీపదద్వయమె నాకిల దిక్కగు నెల్లవేళలన్
      అమ్మయునీవు మాయెడల ఆదరముంచిన చాలుస్వామి, నీ
      కమ్మనిపాదసన్నిధియె గాచును మమ్మిల పార్వతీశ్వరా!

14. చక్కని భావమొక్కటియు చయ్యన తట్టదు మందబుద్ధికిన్
      పెక్కగు నీదు లీలలను పేరిమి కూర్చగ నాశకల్గె, నీ
     వొక్క రవంత నాయెడల ఓర్మివహించిదయారసంబు, ఎం
     చక్కగ నాదు శీర్షమున జల్లిన, వచ్చును పార్వతీశ్వరా!