స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

30, సెప్టెంబర్ 2008, మంగళవారం

ఖుషీ

[పింగళి శశిధర్]

హుషారోయి - హుషారోయి
వసంత కాల ఉష !
ఖుషీ చేయి - ఖుషీ చేయి
తుషారాల నిషా !!

25, సెప్టెంబర్ 2008, గురువారం

దాశరధి

(పింగళి శశిధర్)

కోటి రతనాల వీణ - తన
తెలంగాణ లో
మారు మ్రోగిన కంఠంబు
మూగ వోయె -
బూజు పట్టిన భావాల - రాజు
నైజాము పై
పదను పాళీల కలము తో
కదము నడపి -
తిమిర రక్కసి - కోరలు
పెఱికి వేయ - ఘోర
సమరము సేసిన సాహసీడు -
కుపిత మనస్కుల చూచి - క్రుధ్ధుడై -
తన రుద్ర వీణ పై
ఢమ ఢమ రున్నినాదాలు
చేసి - చేసి
అలసిపోయిన - ఆ
కవి చంద్రుడడుగొ
అరుగు చున్నాడు
ఆకసము పైకి -
వెలుగు నక్కడ -
వేరొక్క చుక్క వోలె!

(మహాకవి దాశరధి అస్తమించినప్పుడు అశ్రుపూరిత నయనాలతో నే వ్రాసుకొన్న ది)